HE 88/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle yhteistyöstä ydinenergian rauhanomaisessa käytössä Suomen tasavallan ja Korean tasavallan välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki yhteistyöstä ydinenergian rauhanomaisessa käytössä Korean tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

14.11.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
934/2014
Sopimussarja
4/2015
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Korean tasavallan hallituksen välillä yhteistyöstä ydinenergian rauhanomaisessa käytössä

Asetuksen voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1058/2014
Sopimussarja
5/2015
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki yhteistyöstä ydinenergian rauhanomaisessa käytössä Korean tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Korean tasavallan hallituksen välillä yhteistyöstä ydinenergian rauhanomaisessa käytössä

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Melkas

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.06.2014

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.06.2014 Päättynyt PTK 67/2014
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

36

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 13/2014 vp
Valmistunut

11.09.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.09.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 86/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 25.9.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.09.2014 Päättynyt PTK 87/2014
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.09.2014 Päättynyt PTK 89/2014
Päätös

Eduskunta hyväksyi sopimuksen. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.10.2014

Vastaus
EV 93/2014 vp