HE 89/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta

Vahvistettu

13.12.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
1258/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Lahelma

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.06.2001

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.06.2001 Päättynyt PTK 76/2001
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

12

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 18/2001 vp
Valmistunut

26.10.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.11.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 125/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 08.11.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.11.2001 Päättynyt PTK 128/2001
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.11.2001 Päättynyt PTK 131/2001
Istuntopöytäkirjan sivu

6

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

16.11.2001

Vastaus
EV 139/2001 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin