Valtiopaivaasia HE 89/2011

HE 89/2011 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden yksityisten alojen työeläkettä koskevien lakien sekä eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
1427/2011
Päätös

Hyväksytty

2. Laki työntekijän eläkelain voimaanpanolain 26 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
1428/2011
Päätös

Hyväksytty

3. Laki merimieseläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
1429/2011
Päätös

Hyväksytty

4. Laki merimieseläkelain voimaanpanosta annetun lain 2 ja 20 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
1430/2011
Päätös

Hyväksytty

5. Laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
1431/2011
Päätös

Hyväksytty

6. Laki yrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain 26 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
1432/2011
Päätös

Hyväksytty

7. Laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
1433/2011
Päätös

Hyväksytty

8. Laki maatalousyrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain 25 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
1434/2011
Päätös

Hyväksytty

9. Laki Eläketurvakeskuksesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
1435/2011
Päätös

Hyväksytty

10. Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain 78 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
1436/2011
Päätös

Hyväksytty

11. Laki eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
1437/2011
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta

2. Laki työntekijän eläkelain voimaanpanolain 26 §:n muuttamisesta

3. Laki merimieseläkelain muuttamisesta

4. Laki merimieseläkelain voimaanpanosta annetun lain 2 ja 20 §:n muuttamisesta

5. Laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta

6. Laki yrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain 26 §:n muuttamisesta

7. Laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta

8. Laki maatalousyrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain 25 §:n muuttamisesta

9. Laki Eläketurvakeskuksesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

10. Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain 78 §:n muuttamisesta

11. Laki eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

14.10.2011

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Hirvi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

14.10.2011

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.10.2011 Poistettu PTK 54/2011 18
19.10.2011 Päättynyt PTK 55/2011 7
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 11/2011 vp
Valmistunut

15.11.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.11.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 71/2011 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 18.11.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.11.2011 Päättynyt PTK 72/2011 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.11.2011 Päättynyt PTK 73/2011 23
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

09.12.2011