HE 9/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Kansaneläkelaitoksen toimeenpanemiin etuuksiin liittyviin tietojen saamista ja luovuttamista koskevien säännösten muuttamiseksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki kansaneläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

09.08.2002

Voimaantulo

01.10.2002

Säädöskokoelma
682/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki perhe-eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

09.08.2002

Voimaantulo

01.10.2002

Säädöskokoelma
683/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki eläkkeensaajien asumistukilain muuttamisesta

Vahvistettu

09.08.2002

Voimaantulo

01.10.2002

Säädöskokoelma
684/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki rintamasotilaseläkelain 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.08.2002

Voimaantulo

01.10.2002

Säädöskokoelma
685/2002
Päätös

Hyväksytty

5. Laki ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.08.2002

Voimaantulo

01.10.2002

Säädöskokoelma
686/2002
Päätös

Hyväksytty

6. Laki lapsen hoitotuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.08.2002

Voimaantulo

01.10.2002

Säädöskokoelma
687/2002
Päätös

Hyväksytty

7. Laki vammaistukilain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.08.2002

Voimaantulo

01.10.2002

Säädöskokoelma
688/2002
Päätös

Hyväksytty

8. Laki asumistukilain muuttamisesta

Vahvistettu

09.08.2002

Voimaantulo

01.10.2002

Säädöskokoelma
689/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

9. Laki sotilasavustuslain muuttamisesta

Vahvistettu

09.08.2002

Voimaantulo

01.10.2002

Säädöskokoelma
690/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

10. Laki opintotukilain muuttamisesta

Vahvistettu

09.08.2002

Voimaantulo

01.10.2002

Säädöskokoelma
691/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

11. Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.08.2002

Voimaantulo

01.10.2002

Säädöskokoelma
692/2002
Päätös

Hyväksytty

12. Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

09.08.2002

Voimaantulo

01.10.2002

Säädöskokoelma
693/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

13. Laki lapsilisälain muuttamisesta

Vahvistettu

09.08.2002

Voimaantulo

01.10.2002

Säädöskokoelma
694/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

14. Laki äitiysavustuslain muuttamisesta

Vahvistettu

09.08.2002

Voimaantulo

01.10.2002

Säädöskokoelma
695/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

15. Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Vahvistettu

09.08.2002

Voimaantulo

01.10.2002

Säädöskokoelma
696/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

16. Laki kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

09.08.2002

Voimaantulo

01.10.2002

Säädöskokoelma
697/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

17. Laki kuntoutusrahalain muuttamisesta

Vahvistettu

09.08.2002

Voimaantulo

01.10.2002

Säädöskokoelma
698/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

18. Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain

Vahvistettu

09.08.2002

Voimaantulo

01.10.2002

Säädöskokoelma
699/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Valiokunnan ehdotuksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

muuttamisesta

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kansaneläkelain muuttamisesta

2. Laki perhe-eläkelain muuttamisesta

3. Laki eläkkeensaajien asumistukilain muuttamisesta

4. Laki rintamasotilaseläkelain 17 §:n muuttamisesta

5. Laki ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain 10 §:n muuttamisesta

6. Laki lapsen hoitotuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

7. Laki vammaistukilain 8 §:n muuttamisesta

8. Laki asumistukilain muuttamisesta

9. Laki sotilasavustuslain muuttamisesta

10. Laki opintotukilain muuttamisesta

11. Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

12. Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

13. Laki lapsilisälain muuttamisesta

14. Laki äitiysavustuslain muuttamisesta

15. Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

16. Laki kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain muuttamisesta

17. Laki kuntoutusrahalain muuttamisesta

18. Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Aulanko

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.02.2002

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.02.2002 Päättynyt PTK 16/2002
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

13

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 16/2002 vp
Valmistunut

06.06.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 4.-7. ja 11. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että 1.-3., 8.-10 ja 12.-18. lakiehdotukset hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.06.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 76/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 11.06.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.06.2002 Päättynyt PTK 77/2002
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.06.2002 Päättynyt PTK 83/2002
Istuntopöytäkirjan sivu

18

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. ja 13. sekä 15.- 17. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan 1. lakiehdotuksen 46 b §:n 1 momentista, 13. lakiehdotuksen 16 §:n 2 momentista, 15. lakiehdotuksen 68 §:n 1 momentista,16. lakiehdotuksen 9 §:n 1 momentista ja 17. lakiehdotuksen 34 §:n 1 momentista tekemä valtiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.07.2002

Vastaus
EV 96/2002 vp