HE 9/2012 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle eläkelaitosten vakavaraisuutta koskevien säännösten muuttamiseksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

20.07.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
441/2012
Päätös

Hyväksytty

2. Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

20.07.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
442/2012
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki eläkesäätiölain muuttamisesta

Vahvistettu

20.07.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
443/2012
Päätös

Hyväksytty

4. Laki vakuutuskassalain muuttamisesta

Vahvistettu

20.07.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
444/2012
Päätös

Hyväksytty

5. Laki merimieseläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

20.07.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
445/2012
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta annetun lain muuttamisesta

2. Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

3. Laki eläkesäätiölain muuttamisesta

4. Laki vakuutuskassalain muuttamisesta

5. Laki merimieseläkelain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Johtaja Backman

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

02.03.2012

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.03.2012 Päättynyt PTK 20/2012
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

2

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 4/2012 vp
Valmistunut

30.05.2012

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että 1. ja 3.-5. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 2. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi voimaantulosäännös muutettuna.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

01.06.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 60/2012 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 5.6.2012 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.06.2012 Päättynyt PTK 61/2012 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.06.2012 Keskeytetty PTK 64/2012
13.06.2012 Päättynyt PTK 65/2012 3,4
Istuntopöytäkirjan sivu

12

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

26.06.2012

Vastaus
EV 47/2012 vp