HE 9/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammattikorkeakoululain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
485/2013
Päätös

Hyväksytty

2. Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 26 ja 48 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
486/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki yliopistolain 76 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
487/2013
Päätös

Hyväksytty

4. Laki ammatillisesta opettajankoulutuksesta annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

28.06.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
488/2013
Päätös

Hyväksytty

5. Laki eräistä ammattikorkeakouluopinnoista annetun lain toimeenpanon edellyttämistä järjestelyistä annetun lain 6 §:n kumoamisesta

Vahvistettu

28.06.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
489/2013
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta

2. Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 26 ja 48 §:n muuttamisesta

3. Laki yliopistolain 76 §:n muuttamisesta

4. Laki ammatillisesta opettajankoulutuksesta annetun lain kumoamisesta

5. Laki eräistä ammattikorkeakouluopinnoista annetun lain toimeenpanon edellyttämistä järjestelyistä annetun lain 6 §:n kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Tuominen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.02.2013

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.02.2013 Päättynyt PTK 10/2013
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Istuntopöytäkirjan sivu

2

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 1/2013 vp
Valmistunut

31.05.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sivistysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muutoin muuttamattomina paitsi 2. lakiehdotuksen voimaantulosäännös muutettuna, ja että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.06.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 63/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 5.6.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.06.2013 Keskeytetty PTK 64/2013
07.06.2013 Päättynyt PTK 66/2013 1,2
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.06.2013 Keskeytetty PTK 68/2013
14.06.2013 Päättynyt PTK 71/2013 3-5
Istuntopöytäkirjan sivu

2

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.06.2013

Vastaus
EV 78/2013 vp