Valtiopaivaasia HE 9/2013

HE 9/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammattikorkeakoululain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
485/2013
Päätös

Hyväksytty

2. Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 26 ja 48 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
486/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki yliopistolain 76 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
487/2013
Päätös

Hyväksytty

4. Laki ammatillisesta opettajankoulutuksesta annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

28.06.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
488/2013
Päätös

Hyväksytty

5. Laki eräistä ammattikorkeakouluopinnoista annetun lain toimeenpanon edellyttämistä järjestelyistä annetun lain 6 §:n kumoamisesta

Vahvistettu

28.06.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
489/2013
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta

2. Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 26 ja 48 §:n muuttamisesta

3. Laki yliopistolain 76 §:n muuttamisesta

4. Laki ammatillisesta opettajankoulutuksesta annetun lain kumoamisesta

5. Laki eräistä ammattikorkeakouluopinnoista annetun lain toimeenpanon edellyttämistä järjestelyistä annetun lain 6 §:n kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

14.02.2013

Ministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Tuominen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.02.2013

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.02.2013 Päättynyt PTK 10/2013 2
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 1/2013 vp
Valmistunut

31.05.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sivistysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muutoin muuttamattomina paitsi 2. lakiehdotuksen voimaantulosäännös muutettuna, ja että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 9/2013 vp
Valmistunut

22.03.2013

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.06.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 63/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 5.6.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.06.2013 Keskeytetty PTK 64/2013 2
07.06.2013 Päättynyt PTK 66/2013 1 1,2
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.06.2013 Keskeytetty PTK 68/2013 2
14.06.2013 Päättynyt PTK 71/2013 2 3-5
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.06.2013

​​​​