HE 90/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yleisistä syyttäjistä annetun lain ja kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki yleisistä syyttäjistä annetun lain 3 ja 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.10.2001

Voimaantulo

01.11.2001

Säädöskokoelma
848/2001
Päätös

Hyväksytty

2. Laki kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

17.10.2001

Voimaantulo

01.11.2001

Säädöskokoelma
849/2001
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki yleisistä syyttäjistä annetun lain 3 ja 11 §:n muuttamisesta

2. Laki kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Sarvilinna

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.06.2001

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.06.2001 Päättynyt PTK 76/2001
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

13

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 18/2001 vp
Valmistunut

07.09.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.09.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 92/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 13.9.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.09.2001 Päättynyt PTK 93/2001
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.09.2001 Päättynyt PTK 95/2001
Istuntopöytäkirjan sivu

6

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

26.09.2001

Vastaus
EV 100/2001 vp