HE 90/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikoslain 23 luvun, tieliikennelain 76 §:n ja liikennevakuutuslain 7 ja 20 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki rikoslain 23 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.2002

Voimaantulo

01.02.2003

Säädöskokoelma
1198/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki tieliikennelain 76 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.2002

Voimaantulo

01.02.2003

Säädöskokoelma
1199/2002
Päätös

Hyväksytty

3. Laki liikennevakuutuslain 7 ja 20 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rikoslain 23 luvun muuttamisesta

2. Laki tieliikennelain 76 §:n muuttamisesta

3. Laki liikennevakuutuslain 7 ja 20 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Apulaisosastopäällikkö Törnqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.09.2002

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.09.2002 Päättynyt PTK 88/2002
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

3

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 21/2002 vp
Valmistunut

26.11.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 3. lakiehdotus hylätään, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että lakialoite LA 169/2001 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.11.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 144/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 28.11.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.11.2002 Keskeytetty PTK 146/2002
29.11.2002 Päättynyt PTK 147/2002 5-7
Päätös

1. ja 2. lakiehdotus hyväksyttiin sekä 3. lakiehdotus hylättiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.12.2002 Päättynyt PTK 148/2002
Istuntopöytäkirjan sivu

4

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn 1. ja 2. lakiehdotuksen ja pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä 3. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

11.12.2002

Vastaus
EV 199/2002 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot