Valtiopaivaasia HE 90/2005

HE 90/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta sekä laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

(Putkalaki )

Päätökset

1. Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta

Vahvistettu

29.09.2006

Voimaantulo

01.10.2006

Säädöskokoelma
841/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki esitutkintalain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.09.2006

Voimaantulo

01.10.2006

Säädöskokoelma
842/2006
Päätös

Hyväksytty

3. Laki rajavartiolain 61 ja 64 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.09.2006

Voimaantulo

01.10.2006

Säädöskokoelma
843/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki tullilain muuttamisesta

Vahvistettu

29.09.2006

Voimaantulo

01.10.2006

Säädöskokoelma
844/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki sotilaskurinpitolain 21 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.09.2006

Voimaantulo

01.10.2006

Säädöskokoelma
845/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

6. Laki aluevalvontalain 27 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.09.2006

Voimaantulo

01.10.2006

Säädöskokoelma
846/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

7. Laki järjestyksenvalvojista annetun lain 7 ja 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.09.2006

Voimaantulo

01.10.2006

Säädöskokoelma
847/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

8. Laki päihtyneiden käsittelystä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

29.09.2006

Voimaantulo

01.10.2006

Säädöskokoelma
848/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

9. Laki ulkomaalaislain 123 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.09.2006

Voimaantulo

01.10.2006

Säädöskokoelma
849/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

10. Laki säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.09.2006

Voimaantulo

01.10.2006

Säädöskokoelma
850/2006
Päätös

Hyväksytty

11. Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 2 ja 22 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.09.2006

Voimaantulo

01.10.2006

Säädöskokoelma
851/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

12. Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.09.2006

Voimaantulo

01.10.2006

Säädöskokoelma
852/2006
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta

2. Laki esitutkintalain 10 §:n muuttamisesta

3. Laki rajavartiolain 61 ja 64 §:n muuttamisesta

4. Laki tullilain muuttamisesta

5. Laki sotilaskurinpitolain 21 §:n muuttamisesta

6. Laki aluevalvontalain 27 §:n muuttamisesta

7. Laki järjestyksenvalvojista annetun lain 7 ja 12 §:n muuttamisesta

8. Laki päihtyneiden käsittelystä annetun lain muuttamisesta

9. Laki ulkomaalaislain 123 §:n muuttamisesta

10. Laki säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain 9 §:n muuttamisesta

11. Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 2 ja 22 §:n muuttamisesta

12. Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

23.06.2005

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Poliisiylitarkastaja Laine

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.09.2005

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.09.2005 Päättynyt PTK 86/2005 2
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 14/2006 vp
Valmistunut

15.06.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2., 10. ja 12. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1., 3.-9. ja 11. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, että toimenpidealoite TPA 67/2003 vp hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 21/2006 vp
Valmistunut

07.06.2006

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 10/2006 vp
Valmistunut

08.06.2006

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

19.06.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 74/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 20.06.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.06.2006 Päättynyt PTK 75/2006 4
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.09.2006 Päättynyt PTK 78/2006 5
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. ja 7. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan 1. lakiehdotuksen 12 luvun etävalvontasäännöksistä ja 7. lakiehdotuksen 7 §:stä tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

14.09.2006

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​