HE 90/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta sekä laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

(Putkalaki)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta

Vahvistettu

29.09.2006

Voimaantulo

01.10.2006

Säädöskokoelma
841/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki esitutkintalain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.09.2006

Voimaantulo

01.10.2006

Säädöskokoelma
842/2006
Päätös

Hyväksytty

3. Laki rajavartiolain 61 ja 64 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.09.2006

Voimaantulo

01.10.2006

Säädöskokoelma
843/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki tullilain muuttamisesta

Vahvistettu

29.09.2006

Voimaantulo

01.10.2006

Säädöskokoelma
844/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki sotilaskurinpitolain 21 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.09.2006

Voimaantulo

01.10.2006

Säädöskokoelma
845/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

6. Laki aluevalvontalain 27 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.09.2006

Voimaantulo

01.10.2006

Säädöskokoelma
846/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

7. Laki järjestyksenvalvojista annetun lain 7 ja 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.09.2006

Voimaantulo

01.10.2006

Säädöskokoelma
847/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

8. Laki päihtyneiden käsittelystä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

29.09.2006

Voimaantulo

01.10.2006

Säädöskokoelma
848/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

9. Laki ulkomaalaislain 123 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.09.2006

Voimaantulo

01.10.2006

Säädöskokoelma
849/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

10. Laki säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.09.2006

Voimaantulo

01.10.2006

Säädöskokoelma
850/2006
Päätös

Hyväksytty

11. Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 2 ja 22 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.09.2006

Voimaantulo

01.10.2006

Säädöskokoelma
851/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

12. Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.09.2006

Voimaantulo

01.10.2006

Säädöskokoelma
852/2006
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta

2. Laki esitutkintalain 10 §:n muuttamisesta

3. Laki rajavartiolain 61 ja 64 §:n muuttamisesta

4. Laki tullilain muuttamisesta

5. Laki sotilaskurinpitolain 21 §:n muuttamisesta

6. Laki aluevalvontalain 27 §:n muuttamisesta

7. Laki järjestyksenvalvojista annetun lain 7 ja 12 §:n muuttamisesta

8. Laki päihtyneiden käsittelystä annetun lain muuttamisesta

9. Laki ulkomaalaislain 123 §:n muuttamisesta

10. Laki säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain 9 §:n muuttamisesta

11. Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 2 ja 22 §:n muuttamisesta

12. Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Poliisiylitarkastaja Laine

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.09.2005

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.09.2005 Päättynyt PTK 86/2005
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

2

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 14/2006 vp
Valmistunut

15.06.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2., 10. ja 12. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1., 3.-9. ja 11. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, että toimenpidealoite TPA 67/2003 vp hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 21/2006 vp
Valmistunut

07.06.2006

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 10/2006 vp
Valmistunut

08.06.2006

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

19.06.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 74/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 20.06.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.06.2006 Päättynyt PTK 75/2006
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.09.2006 Päättynyt PTK 78/2006
Istuntopöytäkirjan sivu

5

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. ja 7. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan 1. lakiehdotuksen 12 luvun etävalvontasäännöksistä ja 7. lakiehdotuksen 7 §:stä tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

14.09.2006

Vastaus
EV 94/2006 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot