Valtiopaivaasia HE 90/2008

HE 90/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle riistavahinkolaiksi ja laiksi metsästyslain 87 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Riistavahinkolaki

Vahvistettu

27.02.2009

Voimaantulo

01.12.2009

Säädöskokoelma
105/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki metsästyslain 87 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.02.2009

Voimaantulo

01.12.2009

Säädöskokoelma
106/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Riistavahinkolaki

2. Laki metsästyslain 87 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

12.06.2008

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Osastopäällikkö Lähteenoja

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

12.06.2008

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.06.2008 Päättynyt PTK 68/2008 31
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 13/2008 vp
Valmistunut

05.12.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja että hyväksytään yksi lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.12.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 120/2008 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 9.12.2008 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.12.2008 Päättynyt PTK 121/2008 3
Päätös

Lakiehdotusten sisältö hyväksyttiin mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.12.2008 Päättynyt PTK 125/2008 7
Päätös

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksyttiin. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksyttiin. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.12.2008