Valtiopaivaasia HE 90/2010

HE 90/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle terveydenhuoltolaiksi sekä laeiksi kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain muuttamiseksi sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamiseksi

Päätökset

1. Terveydenhuoltolaki

Vahvistettu

30.12.2010

Voimaantulo

01.05.2011

Säädöskokoelma
1326/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki kansanterveyslain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2010

Voimaantulo

01.05.2011

Säädöskokoelma
1327/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki erikoissairaanhoitolain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2010

Voimaantulo

01.05.2011

Säädöskokoelma
1328/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2010

Voimaantulo

01.05.2011

Säädöskokoelma
1329/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Valiokunnan ehdotuksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

5. Laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2010

Voimaantulo

01.05.2011

Säädöskokoelma
1330/2010
Päätös

Hyväksytty

6. Laki ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2010

Voimaantulo

01.05.2011

Säädöskokoelma
1331/2010
Päätös

Hyväksytty

7. Laki Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2010

Voimaantulo

01.05.2011

Säädöskokoelma
1332/2010
Päätös

Hyväksytty

8. Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2010

Voimaantulo

01.05.2011

Säädöskokoelma
1333/2010
Päätös

Hyväksytty

9. Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2010

Voimaantulo

01.05.2011

Säädöskokoelma
1334/2010
Päätös

Hyväksytty

10. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 3 ja 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2010

Voimaantulo

01.05.2011

Säädöskokoelma
1335/2010
Päätös

Hyväksytty

11. Laki liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2010

Voimaantulo

01.05.2011

Säädöskokoelma
1336/2010
Päätös

Hyväksytty

12. Laki tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2010

Voimaantulo

01.05.2011

Säädöskokoelma
1337/2010
Päätös

Hyväksytty

13. Laki mielenterveyslain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2010

Voimaantulo

01.05.2011

Säädöskokoelma
1338/2010
Päätös

Hyväksytty

14. Laki rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2010

Voimaantulo

01.05.2011

Säädöskokoelma
1339/2010
Päätös

Hyväksytty

15. Laki lääkelain 65 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2010

Voimaantulo

01.05.2011

Säädöskokoelma
1340/2010
Päätös

Hyväksytty

16. Laki tartuntatautilain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2010

Voimaantulo

01.05.2011

Säädöskokoelma
1341/2010
Päätös

Hyväksytty

17. Laki sosiaalihuoltolain 12 c §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2010

Voimaantulo

01.05.2011

Säädöskokoelma
1342/2010
Päätös

Hyväksytty

18. Laki työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain 3 b §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2010

Voimaantulo

01.05.2011

Säädöskokoelma
1343/2010
Päätös

Hyväksytty

19. Laki liikennevakuutuslain 6 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2010

Voimaantulo

01.05.2011

Säädöskokoelma
1344/2010
Päätös

Hyväksytty

20. Laki tapaturmavakuutuslain 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2010

Voimaantulo

01.05.2011

Säädöskokoelma
1345/2010
Päätös

Hyväksytty

21. Laki sotilasvammalain 6 ja 6 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2010

Voimaantulo

01.05.2011

Säädöskokoelma
1346/2010
Päätös

Hyväksytty

22. Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2010

Voimaantulo

01.05.2011

Säädöskokoelma
1347/2010
Päätös

Hyväksytty

23. Laki valtion virkamiehen ja työntekijän terveydenhuollosta ulkomailla annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2010

Voimaantulo

01.05.2011

Säädöskokoelma
1348/2010
Päätös

Hyväksytty

24. Laki yliopistolain 46 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2010

Voimaantulo

01.05.2011

Säädöskokoelma
1349/2010
Päätös

Hyväksytty

25. Laki opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2010

Voimaantulo

01.05.2011

Säädöskokoelma
1350/2010
Päätös

Hyväksytty

26. Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 37 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2010

Voimaantulo

01.05.2011

Säädöskokoelma
1351/2010
Päätös

Hyväksytty

27. Laki perusopetuslain 31 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2010

Voimaantulo

01.05.2011

Säädöskokoelma
1352/2010
Päätös

Hyväksytty

28. Laki asevelvollisuuslain 24 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2010

Voimaantulo

01.05.2011

Säädöskokoelma
1353/2010
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Terveydenhuoltolaki

2. Laki kansanterveyslain muuttamisesta

3. Laki erikoissairaanhoitolain muuttamisesta

4. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

11.06.2010

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Jouttimäki

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.06.2010

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.06.2010 Päättynyt PTK 65/2010 1
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 40/2010 vp
Valmistunut

01.12.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muutettuina, että hyväksytään uusi 5.-28. lakiehdotus , että lakialoitteet LA 33/2007 vp, LA 98/2008 vp ja LA 5/2010 vp hylätään ja että toimenpidealoitteet TPA 54/2008 vp, TPA 19/2010 vp ja TPA 29/2010 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 41/2010 vp
Valmistunut

19.11.2010

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 27/2010 vp
Valmistunut

11.11.2010

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

01.12.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 123/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 2.12.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.12.2010 Keskeytetty PTK 124/2010 5
03.12.2010 Päättynyt PTK 125/2010 2 4-10
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten ja mietinnössä ehdotettujen uusien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.12.2010 Keskeytetty PTK 126/2010 32
08.12.2010 Päättynyt PTK 127/2010 2 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset ja mietinnössä ehdotetut uudet lakiehdotukset. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteiden hylkäämisestä. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.12.2010

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot