Valtiopaivaasia HE 90/2011

HE 90/2011 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 6 luvun 1 §:n ja aikuiskoulutustuesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki työttömyysturvalain 6 luvun 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.12.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
1256/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki aikuiskoulutustuesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.12.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
1257/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki työttömyysturvalain 6 luvun 1 §:n muuttamisesta

2. Laki aikuiskoulutustuesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

14.10.2011

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Paaermaa

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

14.10.2011

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.10.2011 Poistettu PTK 54/2011 19
19.10.2011 Päättynyt PTK 55/2011 8
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 10/2011 vp
Valmistunut

10.11.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muutettuina ja että lakialoitteet LA 10/2011 vp ja LA 17/2011 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.11.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 69/2011 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 16.11.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.11.2011 Keskeytetty PTK 70/2011 3
18.11.2011 Päättynyt PTK 72/2011 1 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.11.2011 Keskeytetty PTK 73/2011 22
23.11.2011 Päättynyt PTK 74/2011 4 6,7
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

25.11.2011

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​