HE 91/1999 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle esiopetusta koskevaksi lainsäädännöksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki perusopetuslain muuttamisesta

Vahvistettu

23.12.1999

Voimaantulo

01.08.2000

Säädöskokoelma
1288/1999
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.12.1999

Voimaantulo

01.08.2000

Säädöskokoelma
1289/1999
Päätös

Hyväksytty

3. Laki lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

23.12.1999

Voimaantulo

01.08.2000

Säädöskokoelma
1290/1999
Päätös

Hyväksytty

4. Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

23.12.1999

Voimaantulo

01.08.2000

Säädöskokoelma
1291/1999
Päätös

Hyväksytty

5. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.12.1999

Voimaantulo

01.08.2000

Säädöskokoelma
1292/1999
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki perusopetuslain muuttamisesta

2. Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 17 §:n muuttamisesta

3. Laki lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta

4. Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

5. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 a §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Lahtinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

01.10.1999

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.10.1999 Päättynyt PTK 65/1999
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan, jolle sosiaali- ja terveysvaliokunnan tulee antaa lausuntonsa

Yhteiskeskustelu
Istuntopöytäkirjan sivu

1

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 7/1999 vp
Valmistunut

26.11.1999

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2.-5. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna, että lakialoitteet 59/1999 vp ja 121/1999 vp hylätään, että toivomusaloite 330/1999 vp hylätään, sekä että hyväksytään seitsemän lausumaa.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

30.11.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 100/1999 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 1.12.1999 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.12.1999 Päättynyt PTK 102/1999
Päätös

Ensimmäinen käsittely julistettiin päättyneeksi.

Toinen käsittely.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.12.1999 Keskeytetty PTK 103/1999
03.12.1999 Päättynyt PTK 107/1999 1-6
Istuntopöytäkirjan sivu

1

Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.12.1999 Poistettu PTK 110/1999
07.12.1999 Päättynyt PTK 114/1999
Istuntopöytäkirjan sivu

16

Päätös

Eduskunta hyväksyi toisessa käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Valtiopäiväjärjestys 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.12.1999

Vastaus
EV 99/1999 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot