HE 91/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varainsiirtoverolain 14 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki varainsiirtoverolain 14 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2000

Voimaantulo

17.01.2002

Säädöskokoelma
1184/2000
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki varainsiirtoverolain 14 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Pessa

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.09.2000

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.09.2000 Päättynyt PTK 95/2000
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

6

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 28/2000 vp
Valmistunut

07.11.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.11.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 135/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 10.11.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.11.2000 Päättynyt PTK 136/2000
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.11.2000 Päättynyt PTK 137/2000
Istuntopöytäkirjan sivu

3

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

14.11.2000

Vastaus
EV 147/2000 vp