HE 91/2007 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain ja eräiden maatalouden luopumisjärjestelmiin liittyvien lakien muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1293/2007
Päätös

Hyväksytty

2. Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 19 ja 23 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1294/2007
Päätös

Hyväksytty

3. Laki maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain 21 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1295/2007
Päätös

Hyväksytty

4. Laki maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain 22 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1296/2007
Päätös

Hyväksytty

5. Laki luopumiseläkelain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1297/2007
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta

2. Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain muuttamisesta

3. Laki maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain 21 §:n muuttamisesta

4. Laki maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain 22 §:n muuttamisesta

5. Laki luopumiseläkelain 8 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Pessa

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

28.09.2007

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.10.2007 Päättynyt PTK 57/2007
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

5

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 5/2007 vp
Valmistunut

21.11.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

21.11.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 84/2007 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 22.11.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.11.2007 Päättynyt PTK 85/2007
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
27.11.2007 Päättynyt PTK 87/2007
Istuntopöytäkirjan sivu

18

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.12.2007

Vastaus
EV 100/2007 vp