HE 91/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Montenegron kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki Montenegron kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

04.12.2009

Voimaantulo

12.05.2010

Säädöskokoelma
1012/2009
Sopimussarja
52/2010
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Sopimus Suomen tasavallan ja Montenegron välillä sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta

Asetuksen voimaantulo

12.05.2010

Säädöskokoelma
342/2010
Sopimussarja
53/2010
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Montenegron kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Sopimus Suomen tasavallan ja Montenegron välillä sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Esittelijä

Kaupallinen neuvos Sinivuori

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

12.06.2009

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.06.2009 Päättynyt PTK 68/2009
Päätös

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

25

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ulkoasiainvaliokunta

Mietintö

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö
UaVM 8/2009 vp
Valmistunut

18.09.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

22.09.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 80/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 23.9.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.09.2009 Päättynyt PTK 81/2009
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.10.2009 Päättynyt PTK 86/2009
Päätös

Eduskunta hyväksyi sopimuksen. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.10.2009

Vastaus
EV 109/2009 vp