HE 91/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle isyyslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Isyyslaki

Vahvistettu

13.01.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
11/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

13.01.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
12/2015
Päätös

Hyväksytty

3. Laki nimilain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.01.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
13/2015
Päätös

Hyväksytty

4. Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

13.01.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
14/2015
Päätös

Hyväksytty

5. Laki lapsen elatuksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

13.01.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
15/2015
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Isyyslaki

2. Laki oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta annetun lain muuttamisesta

3. Laki nimilain 4 §:n muuttamisesta

4. Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain muuttamisesta

5. Laki lapsen elatuksesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Leinonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

02.09.2014

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.09.2014 Päättynyt PTK 73/2014
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Istuntopöytäkirjan sivu

2

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 16/2014 vp
Valmistunut

05.12.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, että 2.-5. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna, että lakialoite LA 39/2012 vp hylätään ja että hyväksytään kaksi lausumaa.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.12.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 125/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 9.12.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.12.2014 Päättynyt PTK 126/2014
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.12.2014 Päättynyt PTK 130/2014
Istuntopöytäkirjan sivu

11

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 67 §:stä tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.12.2014

Vastaus
EV 235/2014 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot