Valtiopaivaasia HE 92/2003

HE 92/2003 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle tullihallintojen keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tehdyn yleissopimuksen ja sen oikaisupöytäkirjan hyväksymisestä sekä siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki tullihallintojen keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

19.05.2004

Säädöskokoelma
427/2004
Sopimussarja
147/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki ampuma-aselain 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.05.2004

Voimaantulo

23.08.2004

Säädöskokoelma
428/2004
Sopimussarja
149/2004
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Yleissopimus, tehty Euroopan unionista tehdyn K.3 artiklan perusteella, tullihallintojen keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä

Päätös

Hyväksytty

2. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella tullihallintojen keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tehdyn yleissopimuksen 20 artiklan mukainen ilmoitus

Päätös

Hyväksytty

3. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella tullihallintojen keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tehdyn yleissopimuksen 26 artiklan 4 kohdan ja 5 kohdan b alakohdan mukainen julistus

Päätös

Hyväksytty

4. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella tullihallintojen keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tehdyn yleissopimuksen 32 artiklan 4 kohdan mukainen julistus

Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki tullihallintojen keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

2. Laki ampuma-aselain 17 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Yleissopimus, tehty Euroopan unionista tehdyn K.3 artiklan perusteella, tullihallintojen keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä

2. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella tullihallintojen keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tehdyn yleissopimuksen 20 artiklan mukainen ilmoitus

3. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella tullihallintojen keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tehdyn yleissopimuksen 26 artiklan 4 kohdan ja 5 kohdan b alakohdan mukainen julistus

4. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella tullihallintojen keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tehdyn yleissopimuksen 32 artiklan 4 kohdan mukainen julistus

Annettu eduskunnalle

Pvm

10.10.2003

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Kartila

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.10.2003

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.10.2003 Päättynyt PTK 77/2003 6
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 2/2004 vp
Valmistunut

18.03.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy Brysselissä 18 päivänä joulukuuta 1997 Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella tullihallintojen keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tehdyn yleissopimuksen, sellaisena kuin se on oikaistuna Brysselissä 22 päivänä toukokuuta 2000 allekirjoitetulla 4 artiklan 2 kohdan 3 luetelmakohtaa koskevalla neuvoston oikaisupöytäkirjalla, että eduskunta hyväksyy annettavaksi yleissopimuksen 20 artiklan mukaisen ilmoituksen, jossa Suomi ilmoittaa, että 20 artiklan mukaista takaa-ajoa suorittavilla virkamiehillä on kiinniotto-oikeus 20 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti ja että oikeus takaa-ajoon on voimassa yleissopimuksen 20 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti ilman aluetta tai aikaa koskevia rajoituksia, yleissopimuksen 26 artiklan 4 kohdan ja 5 kohdan b alakohdan mukaisen julistuksen, jonka mukaan jokainen Suomen tuomioistuin voi pyytää Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelta ennakkoratkaisua artiklassa mainituissa tilanteissa ja yleissopimuksen 32 artiklan 4 kohdan mukaisen julistuksen, jonka mukaan yleissopimusta sovelletaan, lukuun ottamatta sen 26 artiklaa, yleissopimuksen voimaantuloon saakka Suomen ja muiden samansisältöisen julistuksen tehneiden jäsenvaltioiden välisissä suhteissa, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 21/2003 vp
Valmistunut

11.12.2003

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 1/2004 vp
Valmistunut

05.02.2004

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

19.03.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 29/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 23.03.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.03.2004 Päättynyt PTK 30/2004 8
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.03.2004 Päättynyt PTK 33/2004 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi yleissopimuksen ja mietinnön toiseen ponteen sisältyvät 1.-3. ehdotukset sekä ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että eduskunnan suostumus on tarpeen tullihallintojen keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tehtyyn yleissopimukseen, sellaisena kuin se on oikaistuna neuvoston oikaisupöytäkirjalla, sekä ilmoitusten antamiseen yleissopimuksen 20 artiklan 6 kohdan nojalla ja julistusten antamiseen yleissopimuksen 26 artiklan 4 kohdan ja 32 artiklan 4 kohdan nojalla, että näistä päätetään äänten enemmistöllä ja että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

29.04.2004