Valtiopaivaasia HE 92/2008

HE 92/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
990/2008
Päätös

Hyväksytty

2. Laki taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
991/2008
Päätös

Hyväksytty

3. Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
992/2008
Päätös

Hyväksytty

4. Laki tapaturmavakuutuslain 16 a ja 28 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
993/2008
Päätös

Hyväksytty

5. Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
994/2008
Päätös

Hyväksytty

6. Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 47 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
995/2008
Päätös

Hyväksytty

7. Laki sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
996/2008
Päätös

Hyväksytty

8. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
997/2008
Päätös

Hyväksytty muutettuna

9. Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 3 ja 27 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
998/2008
Päätös

Hyväksytty

10. Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain 29 ja 41 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
999/2008
Päätös

Hyväksytty

11. Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
1000/2008
Päätös

Hyväksytty

12. Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain 2 a ja 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
1001/2008
Päätös

Hyväksytty

13. Laki eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
1002/2008
Päätös

Hyväksytty

14. Laki työterveyshuoltolain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
1003/2008
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta

2. Laki taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta

3. Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

4. Laki tapaturmavakuutuslain 16 a ja 28 §:n muuttamisesta

5. Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

6. Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 47 §:n muuttamisesta

7. Laki sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

8. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

9. Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 3 ja 27 §:n muuttamisesta

10. Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain 29 ja 41 §:n muuttamisesta

11. Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

12. Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain 2 a ja 7 §:n muuttamisesta

13. Laki eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

14. Laki työterveyshuoltolain 3 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

12.06.2008

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Hirvi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

12.06.2008

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.06.2008 Päättynyt PTK 68/2008 33
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 22/2008 vp
Valmistunut

04.11.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1.-7. ja 9.-14. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 8. lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että hyväksytään yksi lausuma.

Lausunnot

Sivistysvaliokunnan lausunto
SiVL 13/2008 vp
Valmistunut

10.10.2008

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto
TyVL 20/2008 vp
Valmistunut

23.10.2008

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.11.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 101/2008 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 6.11.2008 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.11.2008 Keskeytetty PTK 102/2008 5
07.11.2008 Päättynyt PTK 103/2008 3 4-7
Päätös

Lakiehdotusten sisältö hyväksyttiin mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.11.2008 Päättynyt PTK 104/2008 20
Päätös

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksyttiin. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksyttiin. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

03.12.2008