HE 92/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
990/2008
Päätös

Hyväksytty

2. Laki taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
991/2008
Päätös

Hyväksytty

3. Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
992/2008
Päätös

Hyväksytty

4. Laki tapaturmavakuutuslain 16 a ja 28 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
993/2008
Päätös

Hyväksytty

5. Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
994/2008
Päätös

Hyväksytty

6. Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 47 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
995/2008
Päätös

Hyväksytty

7. Laki sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
996/2008
Päätös

Hyväksytty

8. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
997/2008
Päätös

Hyväksytty muutettuna

9. Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 3 ja 27 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
998/2008
Päätös

Hyväksytty

10. Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain 29 ja 41 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
999/2008
Päätös

Hyväksytty

11. Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
1000/2008
Päätös

Hyväksytty

12. Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain 2 a ja 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
1001/2008
Päätös

Hyväksytty

13. Laki eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
1002/2008
Päätös

Hyväksytty

14. Laki työterveyshuoltolain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
1003/2008
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta

2. Laki taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta

3. Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

4. Laki tapaturmavakuutuslain 16 a ja 28 §:n muuttamisesta

5. Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

6. Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 47 §:n muuttamisesta

7. Laki sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

8. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

9. Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 3 ja 27 §:n muuttamisesta

10. Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain 29 ja 41 §:n muuttamisesta

11. Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

12. Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain 2 a ja 7 §:n muuttamisesta

13. Laki eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

14. Laki työterveyshuoltolain 3 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Hirvi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

12.06.2008

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.06.2008 Päättynyt PTK 68/2008
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

33

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 22/2008 vp
Valmistunut

04.11.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1.-7. ja 9.-14. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 8. lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että hyväksytään yksi lausuma.

Lausunnot

Sivistysvaliokunnan lausunto
SiVL 13/2008 vp
Valmistunut

10.10.2008

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto
TyVL 20/2008 vp
Valmistunut

23.10.2008

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.11.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 101/2008 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 6.11.2008 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.11.2008 Keskeytetty PTK 102/2008
07.11.2008 Päättynyt PTK 103/2008 4-7
Päätös

Lakiehdotusten sisältö hyväksyttiin mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.11.2008 Päättynyt PTK 104/2008
Istuntopöytäkirjan sivu

20

Päätös

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksyttiin. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksyttiin. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

03.12.2008

Vastaus
EV 132/2008 vp