HE 92/2011 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi syyttäjälaitoksesta annetun lain 32 §:n, henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 19 §:n ja henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain 28 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki syyttäjälaitoksesta annetun lain 32 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.12.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
1239/2011
Päätös

Hyväksytty

2. Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 19 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.12.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
1240/2011
Päätös

Hyväksytty

3. Laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain 28 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.12.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
1241/2011
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki syyttäjälaitoksesta annetun lain 32 §:n muuttamisesta

2. Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 19 §:n muuttamisesta

3. Laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain 28 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Kuusama

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

28.10.2011

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.11.2011 Päättynyt PTK 62/2011
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

2

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 7/2011 vp
Valmistunut

17.11.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.11.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 72/2011 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 22.11.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.11.2011 Päättynyt PTK 73/2011
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.11.2011 Päättynyt PTK 77/2011
Istuntopöytäkirjan sivu

18

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

01.12.2011

Vastaus
EV 54/2011 vp