Valtiopaivaasia HE 92/2012

HE 92/2012 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä annetun lain ja työturvallisuuslain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

24.05.2013

Voimaantulo

01.07.2014

Säädöskokoelma
363/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki työturvallisuuslain muuttamisesta

Vahvistettu

24.05.2013

Voimaantulo

01.07.2014

Säädöskokoelma
364/2013
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

2. Laki työturvallisuuslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

17.09.2012

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Osastopäällikkö Arvela

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

18.09.2012

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.09.2012 Poistettu PTK 81/2012 9
19.09.2012 Poistettu PTK 82/2012 9
20.09.2012 Poistettu PTK 83/2012 10
21.09.2012 Päättynyt PTK 84/2012 10
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 6/2013 vp
Valmistunut

05.04.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että hyväksytään yksi lausuma.

Lausunnot

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto
TyVL 17/2012 vp
Valmistunut

06.11.2012

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.04.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 36/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 11.4.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.04.2013 Päättynyt PTK 37/2013 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.04.2013 Päättynyt PTK 39/2013 5
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.04.2013