HE 93/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ihmisen elimien ja kudoksien lääketieteellisestä käytöstä

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki ihmisen elimien ja kudoksien lääketieteellisestä käytöstä

Vahvistettu

02.02.2001

Voimaantulo

01.09.2001

Säädöskokoelma
101/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki ihmisen elimien ja kudoksien lääketieteellisestä käytöstä

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Sintonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.09.2000

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.09.2000 Päättynyt PTK 95/2000
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

8

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 29/2000 vp
Valmistunut

17.11.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

22.11.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 143/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 24.11.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.11.2000 Keskeytetty PTK 146/2000
28.11.2000 Päättynyt PTK 147/2000 1, 2
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.12.2000 Poistettu PTK 151/2000
01.12.2000 Keskeytetty PTK 152/2000
05.12.2000 Päättynyt PTK 156/2000 1
Istuntopöytäkirjan sivu

6

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.12.2000

Vastaus
EV 168/2000 vp