HE 93/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionista tehdyn sopimuksen sekä Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten ja niihin liittyvien tiettyjen asiakirjojen muuttamisesta tehdyn Nizzan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten ja niihin liittyvien tiettyjen asiakirjojen muuttamisesta tehdyn Nizzan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

04.01.2002

Voimaantulo

20.02.2003

Säädöskokoelma
1/2002
Sopimussarja
18/2003
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Nizzan sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen sekä Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten ja niihin liittyvien tiettyjen asiakirjojen muuttamisesta

Asetuksen voimaantulo

20.02.2003

Säädöskokoelma
116/2003
Sopimussarja
19/2003
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten ja niihin liittyvien tiettyjen asiakirjojen muuttamisesta tehdyn Nizzan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Nizzan sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen sekä Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten ja niihin liittyvien tiettyjen asiakirjojen muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Esittelijä

Linjanjohtaja Store

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

14.06.2001

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.06.2001 Päättynyt PTK 82/2001
Päätös

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan, jolle suuren valiokunnan ja perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

2

Valiokuntakäsittely

Ulkoasiainvaliokunta

Mietintö

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö
UaVM 17/2001 vp
Valmistunut

05.12.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy Nizzassa 26 päivänä helmikuuta 2001 Belgian kuningaskunnan, Tanskan kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Helleenien tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Irlannin, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Portugalin tasavallan, Suomen tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan välillä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten ja niihin liittyvien tiettyjen asiakirjojen muuttamisesta tehdyn Nizzan sopimuksen, ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Lausunnot

Suuren valiokunnan lausunto
SuVL 5/2001 vp
Valmistunut

30.11.2001

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 38/2001 vp
Valmistunut

19.10.2001

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 16/2001 vp
Valmistunut

05.10.2001

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.12.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 149/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 10.12.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.12.2001 Päättynyt PTK 150/2001
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.12.2001 Keskeytetty PTK 153/2001
14.12.2001 Päättynyt PTK 155/2001 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi sopimuksen ja ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Suuren valiokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että eduskunnan suostumus on tarpeen Nizzan sopimukseen, että tästä päätetään äänten enemmistöllä, ja että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.12.2001

Vastaus
EV 214/2001 vp