Valtiopaivaasia HE 93/2002

HE 93/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa

Vahvistettu

22.08.2003

Voimaantulo

01.10.2003

Säädöskokoelma
761/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki hätäkeskuslain muuttamisesta

Vahvistettu

22.08.2003

Voimaantulo

01.10.2003

Säädöskokoelma
762/2003
Päätös

Hyväksytty

3. Laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.08.2003

Voimaantulo

01.10.2003

Säädöskokoelma
763/2003
Päätös

Hyväksytty

4. Laki ampuma-aselain 113 §:n 3 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

22.08.2003

Voimaantulo

01.10.2003

Säädöskokoelma
764/2003
Päätös

Hyväksytty

5. Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.08.2003

Voimaantulo

01.10.2003

Säädöskokoelma
765/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Valiokunnan ehdotuksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

6. Laki turvallisuusselvityksistä annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.08.2003

Voimaantulo

01.10.2003

Säädöskokoelma
766/2003
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa

2. Laki hätäkeskuslain muuttamisesta

3. Laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamisesta

4. Laki ampuma-aselain 113 §:n 3 momentin kumoamisesta

5. Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

28.06.2002

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Gerlander

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.09.2002

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.09.2002 Päättynyt PTK 88/2002 5
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 26/2002 vp
Valmistunut

11.02.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2.-4. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. lakiehdotus hyväksytään hallituksen esityksen pohjalta muutettuna sekä 5. lakiehdotus hyväksytään hallituksen esityksen ja lakialoitteen LA 173/2002 vp pohjalta muutettuna ja että hyväksytään uusi 6. lakiehdotus.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 51/2002 vp
Valmistunut

29.11.2002

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.02.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 200/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 12.02.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.02.2003 Päättynyt PTK 201/2002 5
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.02.2003 Päättynyt PTK 208/2002 6
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 37 ja 40 §:stä tekemä valtiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.06.2003

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​