Valtiopaivaasia HE 93/2003

HE 93/2003 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opintotukilain sekä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki opintotukilain muuttamisesta

Vahvistettu

07.05.2004

Voimaantulo

01.08.2004

Säädöskokoelma
345/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

07.05.2004

Voimaantulo

01.08.2004

Säädöskokoelma
346/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki opintotukilain muuttamisesta

2. Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

10.10.2003

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Koskinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.10.2003

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.10.2003 Päättynyt PTK 77/2003 7
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 3/2003 vp
Valmistunut

28.11.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muutoin muuttamattomina, mutta 1. lakiehdotuksen 1, 5 b, 9 a ja 56 § sekä 2. lakiehdotuksen 3 a § muutettuina.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 14/2003 vp
Valmistunut

19.11.2003

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.12.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 103/2003 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 03.12.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.12.2003 Keskeytetty PTK 104/2003 8
04.12.2003 Päättynyt PTK 105/2003 3 3, 4
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.12.2003 Päättynyt PTK 108/2003 16 3-5
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 56 §:n 2 momentista tekemä valtiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.04.2004

​​​​