HE 93/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtioneuvoston jäsenille maksettavista palkkioista ja korvauksista sekä tuloverolain 70 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki valtioneuvoston jäsenille maksettavista palkkioista ja korvauksista

Vahvistettu

08.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1096/2006
Päätös

Hyväksytty

2. Laki tuloverolain 70 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1097/2006
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki valtioneuvoston jäsenille maksettavista palkkioista ja korvauksista

2. Laki tuloverolain 70 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtioneuvoston kanslia

Esittelijä

Alivaltiosihteeri Aaltonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.09.2006

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.09.2006 Päättynyt PTK 79/2006
Päätös

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

13

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 8/2006 vp
Valmistunut

26.09.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.09.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 91/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 28.09.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.09.2006 Päättynyt PTK 92/2006
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.10.2006 Päättynyt PTK 94/2006
Istuntopöytäkirjan sivu

3

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.10.2006

Vastaus
EV 113/2006 vp