Valtiopaivaasia HE 93/2011

HE 93/2011 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi puolustustarvikkeiden viennistä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki puolustustarvikkeiden viennistä

Vahvistettu

08.06.2012

Voimaantulo

30.06.2012

Säädöskokoelma
282/2012
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki rikoslain 34 a ja 46 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

08.06.2012

Voimaantulo

30.06.2012

Säädöskokoelma
283/2012
Päätös

Hyväksytty

3. Laki ampuma-aselain 41 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.06.2012

Voimaantulo

30.06.2012

Säädöskokoelma
284/2012
Päätös

Hyväksytty

4. Laki kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.06.2012

Voimaantulo

30.06.2012

Säädöskokoelma
285/2012
Päätös

Hyväksytty

5. Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain 77 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.06.2012

Voimaantulo

30.06.2012

Säädöskokoelma
286/2012
Päätös

Hyväksytty

6. Laki kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sen soveltamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.06.2012

Voimaantulo

30.06.2012

Säädöskokoelma
287/2012
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki puolustustarvikkeiden viennistä

2. Laki rikoslain muuttamisesta

3. Laki ampuma-aselain 41 §:n muuttamisesta

4. Laki kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

5. Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain 77 §:n muuttamisesta

6. Laki kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sen soveltamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

28.10.2011

Ministeriö

Puolustusministeriö

Esittelijä

Erityisasiantuntija Poutiainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

28.10.2011

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.11.2011 Päättynyt PTK 62/2011 3
Päätös

Asia lähetettiin puolustusvaliokuntaan, jolle ulkoasiainvaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Puolustusvaliokunta

Mietintö

Puolustusvaliokunnan mietintö
PuVM 3/2012 vp
Valmistunut

17.04.2012

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella puolustusvaliokunta ehdottaa, että 2.-6. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Ulkoasiainvaliokunnan lausunto
UaVL 1/2012 vp
Valmistunut

13.03.2012

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.04.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 44/2012 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 2.5.2012 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.05.2012 Päättynyt PTK 45/2012 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.05.2012 Keskeytetty PTK 49/2012 6
11.05.2012 Päättynyt PTK 51/2012 1 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

24.05.2012

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin