HE 93/2011 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi puolustustarvikkeiden viennistä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki puolustustarvikkeiden viennistä

Vahvistettu

08.06.2012

Voimaantulo

30.06.2012

Säädöskokoelma
282/2012
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki rikoslain 34 a ja 46 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

08.06.2012

Voimaantulo

30.06.2012

Säädöskokoelma
283/2012
Päätös

Hyväksytty

3. Laki ampuma-aselain 41 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.06.2012

Voimaantulo

30.06.2012

Säädöskokoelma
284/2012
Päätös

Hyväksytty

4. Laki kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.06.2012

Voimaantulo

30.06.2012

Säädöskokoelma
285/2012
Päätös

Hyväksytty

5. Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain 77 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.06.2012

Voimaantulo

30.06.2012

Säädöskokoelma
286/2012
Päätös

Hyväksytty

6. Laki kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sen soveltamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.06.2012

Voimaantulo

30.06.2012

Säädöskokoelma
287/2012
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki puolustustarvikkeiden viennistä

2. Laki rikoslain muuttamisesta

3. Laki ampuma-aselain 41 §:n muuttamisesta

4. Laki kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

5. Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain 77 §:n muuttamisesta

6. Laki kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sen soveltamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Puolustusministeriö

Esittelijä

Erityisasiantuntija Poutiainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

28.10.2011

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.11.2011 Päättynyt PTK 62/2011
Päätös

Asia lähetettiin puolustusvaliokuntaan, jolle ulkoasiainvaliokunnan on annettava lausunto.

Istuntopöytäkirjan sivu

3

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Puolustusvaliokunta

Mietintö

Puolustusvaliokunnan mietintö
PuVM 3/2012 vp
Valmistunut

17.04.2012

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella puolustusvaliokunta ehdottaa, että 2.-6. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.04.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 44/2012 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 2.5.2012 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.05.2012 Päättynyt PTK 45/2012
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.05.2012 Keskeytetty PTK 49/2012
11.05.2012 Päättynyt PTK 51/2012 1
Istuntopöytäkirjan sivu

6

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

24.05.2012

Vastaus
EV 29/2012 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin