Valtiopaivaasia HE 93/2014

HE 93/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle kotitaloustyöntekijöiden ihmisarvoista työtä koskevan Kansainvälisen työjärjestön vuoden 2011 yleissopimuksen hyväksymiseksi ja laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki kotitaloustyöntekijöiden ihmisarvoista työtä koskevan Kansainvälisen työjärjestön vuoden 2011 yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

28.11.2014

Säädöskokoelma
1001/2014
Sopimussarja
21/2015
Päätös

Hyväksytty

2. Laki kotitaloustyöntekijän työsuhteesta annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

28.11.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1002/2014
Päätös

Hyväksytty

3. Laki työaikalain 26 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.11.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1003/2014
Päätös

Hyväksytty

4. Laki työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.11.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1004/2014
Päätös

Hyväksytty

5. Laki ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.11.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1005/2014
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Kotitaloustyöntekijöiden ihmisarvoista työtä koskeva yleissopimus

Sopimussarja
22/2015
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kotitaloustyöntekijöiden ihmisarvoista työtä koskevan Kansainvälisen työjärjestön vuoden 2011 yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

2. Laki kotitaloustyöntekijän työsuhteesta annetun lain kumoamisesta

3. Laki työaikalain 26 §:n muuttamisesta

4. Laki työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista annetun lain 7 §:n muuttamisesta

5. Laki ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Kotitaloustyöntekijöiden ihmisarvoista työtä koskeva yleissopimus

Annettu eduskunnalle

Pvm

03.07.2014

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Heinonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

02.09.2014

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.09.2014 Päättynyt PTK 73/2014 6
Päätös

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Mietintö

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö
TyVM 7/2014 vp
Valmistunut

22.10.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun yleissopimuksen siltä osin kuin se kuuluu Suomen toimivaltaan ja että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.10.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 105/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 4.11.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.11.2014 Päättynyt PTK 106/2014 13
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.11.2014 Päättynyt PTK 111/2014 61
Päätös

Eduskunta hyväksyi yleissopimuksen. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.11.2014

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin