HE 94/2007 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden virkojen perustamisesta ja eräiden virkojen lakkauttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki eräiden virkojen perustamisesta ja eräiden virkojen lakkauttamisesta

Vahvistettu

09.11.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
991/2007
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki eräiden virkojen perustamisesta ja eräiden virkojen lakkauttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Hallintojohtaja Aula

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

28.09.2007

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.10.2007 Päättynyt PTK 57/2007
Päätös

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan, jolle talousvaliokunta sekä työelämä- ja tasa-arvovaliokunta voivat halutessaan antaa lausuntonsa 10.10.2007 mennessä.

Istuntopöytäkirjan sivu

7

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 5/2007 vp
Valmistunut

16.10.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Talousvaliokunnan lausunto
TaVL 12/2007 vp
Valmistunut

09.10.2007

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.10.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 66/2007 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 18.10.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.10.2007 Keskeytetty PTK 67/2007
19.10.2007 Päättynyt PTK 68/2007
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.10.2007 Keskeytetty PTK 69/2007
24.10.2007 Päättynyt PTK 70/2007 3
Istuntopöytäkirjan sivu

4

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.11.2007

Vastaus
EV 49/2007 vp