HE 95/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle muovailtavien räjähteiden merkitsemistä tunnistamista varten koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja räjähdysvaarallisista aineista annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki muovailtavien räjähteiden merkitsemisestä tunnistamista varten tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

16.11.2001

Voimaantulo

03.02.2002

Säädöskokoelma
989/2001
Sopimussarja
7/2002
Päätös

Hyväksytty

2. Laki räjähdysvaarallisista aineista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

16.11.2001

Voimaantulo

03.02.2002

Säädöskokoelma
990/2001
Sopimussarja
9/2002
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Yleissopimus muovailtavien räjähteiden merkitsemisestä tunnistamista varten

Asetuksen voimaantulo

03.02.2002

Säädöskokoelma
61/2002
Sopimussarja
8/2002
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki muovailtavien räjähteiden merkitsemisestä tunnistamista varten tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

2. Laki räjähdysvaarallisista aineista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Yleissopimus muovailtavien räjähteiden merkitsemisestä tunnistamista varten

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Esittelijä

Lähetystöneuvos Lehto

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

14.06.2001

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.06.2001 Päättynyt PTK 84/2001
Päätös

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

8

Valiokuntakäsittely

Ulkoasiainvaliokunta

Mietintö

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö
UaVM 9/2001 vp
Valmistunut

12.10.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy Montrealissa 1 päivänä maaliskuuta 1991 tehdyn yleissopimuksen muovailtavien räjähteiden merkitsemisestä tunnistamista varten ja, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

16.10.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 115/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 17.10.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.10.2001 Päättynyt PTK 116/2001
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.10.2001 Päättynyt PTK 119/2001
Päätös

Eduskunta hyväksyi sopimuksen ja ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

06.11.2001

Vastaus
EV 126/2001 vp