HE 95/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmästä sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 17 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmästä

Vahvistettu

09.07.2004

Voimaantulo

01.02.2006

Säädöskokoelma
658/2004
Päätös

Hyväksytty

2. Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.07.2004

Voimaantulo

01.02.2006

Säädöskokoelma
659/2004
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmästä

2. Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Pykönen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

19.05.2004

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.05.2004 Päättynyt PTK 62/2004
Päätös

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

11

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Mietintö

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö
TyVM 6/2004 vp
Valmistunut

10.06.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.06.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 75/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 16.06.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.06.2004 Päättynyt PTK 76/2004
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.06.2004 Päättynyt PTK 80/2004
Istuntopöytäkirjan sivu

16

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.06.2004

Vastaus
EV 102/2004 vp