Valtiopaivaasia HE 95/2007

HE 95/2007 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle kansaneläkkeen tasokorotusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki kansaneläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

07.12.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1151/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki kansaneläkelain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

07.12.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1152/2007
Päätös

Hyväksytty

3. Laki vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

07.12.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1153/2007
Päätös

Hyväksytty

4. Laki eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

07.12.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1154/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki rintamasotilaseläkelain 9 a ja 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.12.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1155/2007
Päätös

Hyväksytty

6. Laki ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain 10 §:n 3 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

07.12.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1156/2007
Päätös

Hyväksytty

7. Laki eräiden pitkäaikaisesti työttöminä olleiden henkilöiden eläketuesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

07.12.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1157/2007
Päätös

Hyväksytty

8. Laki maahanmuuttajan erityistuesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

07.12.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1158/2007
Päätös

Hyväksytty

9. Laki maahanmuuttajan erityistuesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Vahvistettu

07.12.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1159/2007
Päätös

Hyväksytty

10. Laki asumistukilain 3 ja 25 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.12.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1160/2007
Päätös

Hyväksytty

11. Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain 31 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.12.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1161/2007
Päätös

Hyväksytty

12. Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 19 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.12.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1162/2007
Päätös

Hyväksytty

13. Laki maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.12.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1163/2007
Päätös

Hyväksytty

14. Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

07.12.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1164/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

15. Laki työntekijän eläkelain voimaanpanolain muuttamisesta

Vahvistettu

07.12.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1165/2007
Päätös

Hyväksytty

16. Laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

07.12.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1166/2007
Päätös

Hyväksytty

17. Laki yrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain 28 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.12.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1167/2007
Päätös

Hyväksytty

18. Laki merimieseläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

07.12.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1168/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

19. Laki merimieseläkelain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

07.12.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1169/2007
Päätös

Hyväksytty

20. Laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

07.12.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1170/2007
Päätös

Hyväksytty

21. Laki maatalousyrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain 27 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.12.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1171/2007
Päätös

Hyväksytty

22. Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

Vahvistettu

07.12.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1172/2007
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kansaneläkelain muuttamisesta

2. Laki kansaneläkelain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta

3. Laki vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta

4. Laki eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

5. Laki rintamasotilaseläkelain 9 a ja 17 §:n muuttamisesta

6. Laki ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain 10 §:n 3 momentin kumoamisesta

7. Laki eräiden pitkäaikaisesti työttöminä olleiden henkilöiden eläketuesta annetun lain muuttamisesta

8. Laki maahanmuuttajan erityistuesta annetun lain muuttamisesta

9. Laki maahanmuuttajan erityistuesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

10. Laki asumistukilain 3 ja 25 §:n muuttamisesta

11. Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain 31 §:n muuttamisesta

12. Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 19 §:n muuttamisesta

13. Laki maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain 16 §:n muuttamisesta

14. Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta

15. Laki työntekijän eläkelain voimaanpanolain muuttamisesta

16. Laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta

17. Laki yrittäjän eläkelain voimaanpanolain 28 §:n muuttamisesta

18. Laki merimieseläkelain muuttamisesta

19. Laki merimieseläkelain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta

20. Laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta

21. Laki maatalousyrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain 27 §:n muuttamisesta

22. Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

28.09.2007

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Wuorenjuuri

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

28.09.2007

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.10.2007 Päättynyt PTK 57/2007 8
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 9/2007 vp
Valmistunut

23.10.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2., 3., 5.-13., 15.- 17. ja 19.-22. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1., 4., 14. ja 18. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.10.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 70/2007 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 25.10.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.10.2007 Päättynyt PTK 71/2007 10
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.11.2007 Päättynyt PTK 73/2007 34
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

28.11.2007