HE 95/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 7 ja 8 §:n sekä verotusmenettelystä annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 7 ja 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.01.2010

Voimaantulo

01.03.2010

Säädöskokoelma
70/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki verotusmenettelystä annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.01.2010

Voimaantulo

01.03.2010

Säädöskokoelma
71/2010
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 7 ja 8 §:n muuttamisesta

2. Laki verotusmenettelystä annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Sivula

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

12.06.2009

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.06.2009 Päättynyt PTK 68/2009
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

Istuntopöytäkirjan sivu

29

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 15/2009 vp
Valmistunut

05.11.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 8 § muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.11.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 102/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 10.11.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.11.2009 Päättynyt PTK 103/2009
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.11.2009 Päättynyt PTK 107/2009
Istuntopöytäkirjan sivu

19

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.11.2009

Vastaus
EV 172/2009 vp