HE 96/2003 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon saumattoman palveluketjun ja sosiaaliturvakortin kokeilusta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon saumattoman palveluketjun ja sosiaaliturvakortin kokeilusta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1225/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon saumattoman palveluketjun ja sosiaaliturvakortin kokeilusta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Narikka

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.10.2003

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.10.2003 Päättynyt PTK 77/2003
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

10

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 28/2003 vp
Valmistunut

03.12.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena, paitsi 12 § muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.12.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 104/2003 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 04.12.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.12.2003 Päättynyt PTK 105/2003
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.12.2003 Päättynyt PTK 108/2003
Istuntopöytäkirjan sivu

23

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

16.12.2003

Vastaus
EV 107/2003 vp