HE 96/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansanterveyslain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki kansanterveyslain muuttamisesta

Vahvistettu

25.11.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
928/2005
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kansanterveyslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Katajamäki

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.09.2005

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.09.2005 Päättynyt PTK 84/2005
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

7

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 15/2005 vp
Valmistunut

07.10.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että lakialoitteet LA 66/2003 vp ja LA 153/2003 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.10.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 103/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 13.10.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.10.2005 Päättynyt PTK 105/2005
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.10.2005 Päättynyt PTK 110/2005
Istuntopöytäkirjan sivu

6

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

27.10.2005

Vastaus
EV 118/2005 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot