HE 97/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Kansainvälisen työjärjestön työtilastoja koskevan yleissopimuksen nro 160 11 artiklaa koskevan varauman peruuttamisesta

Päätökset

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Yleissopimus (nro 160), joka koskee työtilastoja, 1985, 11 artiklaa koskevan varauman peruuttamisesta

Asetuksen voimaantulo

14.02.2001

Säädöskokoelma
107/2001
Sopimussarja
11/2001
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Yleissopimus (nro 160), joka koskee työtilastoja, 1985, 11 artiklaa koskevan varauman peruuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Saastamoinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.09.2000

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.09.2000 Päättynyt PTK 95/2000
Päätös

Asia lähetettiin työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

12

Valiokuntakäsittely

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta

Mietintö

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 4/2000 vp
Valmistunut

19.09.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy Genevessä pidetyssä kansainvälisessä työkonferenssissa 25 päivänä kesäkuuta 1985 hyväksytyn Kansainvälisen työjärjestön työtilastoja koskevan yleissopimuksen nro 160 (SopS 18/1988) 11 artiklaan tehdyn varauman peruuttamisen.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

22.09.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 108/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 26.09.2000 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.09.2000 Päättynyt PTK 109/2000
Istuntopöytäkirjan sivu

2

Päätös

Valiokunnan mietintö hyväksyttiin.

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

26.09.2000

Vastaus
EV 103/2000 vp