Valtiopaivaasia HE 97/2006

HE 97/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 1989 kansainvälisen meripelastusyleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja merilain muuttamisesta, sekä vuoden 1910 erinäisten meriapua ja meripelastusta koskevien määräysten yhdenmukaistuttamisesta tehdyn kansainvälisen sopimuksen irtisanomisen hyväksymisestä

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki vuoden 1989 kansainvälisen meripelastusyleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

22.12.2006

Voimaantulo

12.01.2008

Säädöskokoelma
1362/2006
Sopimussarja
106/2007
Päätös

Hyväksytty

2. Laki merilain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2006

Voimaantulo

12.01.2008

Säädöskokoelma
1363/2006
Sopimussarja
109/2007
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Kansainvälinen meripelastusyleissopimus, 1989

Asetuksen voimaantulo

12.01.2008

Säädöskokoelma
1483/2007
Sopimussarja
107/2007
Päätös

Hyväksytty

2. Kansainvälisen meripelastusyleissopimuksen (1989) varauma, 30 artikla 1 kappale d kohta

Asetuksen voimaantulo

12.01.2008

Säädöskokoelma
1483/2007
Sopimussarja
107/2007
Päätös

Hyväksytty

3. Vuoden 1910 erinäisten meriapua ja meripelastusta koskevien määräysten yhdenmukaistuttamisesta tehdyn kansainvälisen sopimuksen irtisanominen

Asetuksen voimaantulo

12.01.2008

Säädöskokoelma
1484/2007
Sopimussarja
108/2007
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki vuoden 1989 kansainvälisen meripelastusyleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

2. Laki merilain muuttamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Kansainvälinen meripelastusyleissopimus, 1989

2. Kansainvälisen meripelastusyleissopimuksen (1989) varauma, 30 artikla 1 kappale d kohta

3. Vuoden 1910 erinäisten meriapua ja meripelastusta koskevien määräysten yhdenmukaistuttamisesta tehdyn kansainvälisen sopimuksen irtisanominen

Annettu eduskunnalle

Pvm

21.07.2006

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Eriksson

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.09.2006

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.09.2006 Päättynyt PTK 79/2006 17
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 19/2006 vp
Valmistunut

10.11.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy Lontoossa 28 päivänä huhtikuuta 1989 tehdyn vuoden 1989 kansainvälisen meripelastusyleissopimuksen, että eduskunta hyväksyy tehtäväksi yleissopimuksen 30 artiklan 1 kappaleen d kohdan mukaisen varauman, jonka mukaan Suomi ei sovella yleissopimusta silloin, kun kyseessä oleva omaisuus on merenkulun kulttuuriperintöä, jolla on esihistoriallista, arkeologista tai historiallista arvoa, ja se sijaitsee merenpohjassa, ja että eduskunta hyväksyy Brysselissä 23 päivänä syyskuuta 1910 tehdyn kansainvälisen sopimuksen erinäisten meriapua ja meripelastusta koskevien määräysten yhdenmukaistuttamisesta irtisanomisen sekä että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.11.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 113/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 14.11.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.11.2006 Päättynyt PTK 114/2006 2
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.11.2006 Päättynyt PTK 117/2006 7
Päätös

Eduskunta hyväksyi sopimukset ja ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.11.2006