Valtiopaivaasia HE 97/2008

HE 97/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton välillä, niiden taloudellisten etujen vastaisten petosten ja muun laittoman toiminnan torjumista koskevan yhteistyösopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja tullilain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton välillä niiden taloudellisten etujen vastaisten petosten ja muun laittoman toiminnan torjumisesta tehdyn yhteistyösopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

28.11.2008

Säädöskokoelma
778/2008
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki tullilain muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton välinen yhteistyösopimus niiden taloudellisten etujen vastaisten petosten ja muun laittoman toiminnan torjumisesta

Päätös

Hyväksytty

2. Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton välinen yhteistyösopimus niiden taloudellisten etujen vastaisten petosten ja muun laittoman toiminnan torjumisesta, sopimuksen 44 artiklan 3 kohdan mukainen julistus

Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton välillä niiden taloudellisten etujen vastaisten petosten ja muun laittoman toiminnan torjumisesta tehdyn yhteistyösopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

2. Laki tullilain muuttamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton välinen yhteistyösopimus niiden taloudellisten etujen vastaisten petosten ja muun laittoman toiminnan torjumisesta

2. Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton välinen yhteistyösopimus niiden taloudellisten etujen vastaisten petosten ja muun laittoman toiminnan torjumisesta, sopimuksen 44 artiklan 3 kohdan mukainen julistus

Annettu eduskunnalle

Pvm

26.06.2008

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Mäenpää

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

09.09.2008

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.09.2008 Päättynyt PTK 71/2008 5
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 15/2008 vp
Valmistunut

04.11.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun yhteistyösopimuksen, että eduskunta hyväksyy annettavaksi hallituksen esityksessä tarkoitetun julistuksen, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että 2. lakiehdotus hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.11.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 101/2008 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 6.11.2008 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.11.2008 Päättynyt PTK 102/2008 4
Päätös

1. lakiehdotuksen sisältö hyväksyttiin mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen 2. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.11.2008 Päättynyt PTK 104/2008 10
Päätös

Yhteistyösopimus ja julistuksen antaminen hyväksyttiin. Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty 1. lakiehdotus hyväksyttiin. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä 2. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

14.11.2008

​​​​