HE 98/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain sekä ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

01.12.2000

Voimaantulo

31.12.2000

Säädöskokoelma
1023/2000
Päätös

Hyväksytty

2. Laki ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

01.12.2000

Voimaantulo

31.12.2000

Säädöskokoelma
1024/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta

2. Laki ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Leikos

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.09.2000

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.09.2000 Päättynyt PTK 97/2000
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

1

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 6/2000 vp
Valmistunut

06.10.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 2. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 2 § muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.10.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 117/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 12.10.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.10.2000 Päättynyt PTK 120/2000
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.10.2000 Päättynyt PTK 122/2000
Istuntopöytäkirjan sivu

5

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.10.2000

Vastaus
EV 116/2000 vp