Valtiopaivaasia HE 98/2001

HE 98/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Makedonian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki Makedonian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

16.11.2001

Voimaantulo

05.04.2002

Säädöskokoelma
1023/2001
Sopimussarja
22/2002
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Sopimus Suomen hallituksen ja Makedonian hallituksen välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi

Asetuksen voimaantulo

05.04.2002

Säädöskokoelma
229/2002
Sopimussarja
23/2002
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Makedonian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Sopimus Suomen hallituksen ja Makedonian hallituksen välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi

Annettu eduskunnalle

Pvm

14.06.2001

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Finanssisihteeri Colliander

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

14.06.2001

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.06.2001 Päättynyt PTK 84/2001 10
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 13/2001 vp
Valmistunut

14.09.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy Skopjessa 25 päivänä tammikuuta 2001 Suomen hallituksen ja Makedonian hallituksen välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen, sekä että hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

19.09.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 96/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 20.09.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.09.2001 Päättynyt PTK 98/2001 1
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.09.2001 Päättynyt PTK 101/2001 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi sopimuksen ja ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

01.10.2001

​​​​