Valtiopaivaasia HE 98/2002

HE 98/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain ja verotusmenettelystä annetun lain 88 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
1273/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki verotusmenettelystä annetun lain 88 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
1274/2002
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta

2. Laki verotusmenettelystä annetun lain 88 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

12.07.2002

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Lehtimäki

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.09.2002

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.09.2002 Päättynyt PTK 88/2002 10
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 20/2002 vp
Valmistunut

19.11.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna, että lakialoitteet LA 3/1999 vp, LA 143/1999 vp ja LA 27/2001 vp hylätään ja että toimenpidealoitteet TPA 28/2000 vp, TPA 118/2000 vp ja TPA 242/2000 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 33/2002 vp
Valmistunut

27.09.2002

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

22.11.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 141/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 26.11.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.11.2002 Päättynyt PTK 142/2002 17 1,2
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.11.2002 Päättynyt PTK 147/2002 4 8
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.12.2002

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot