Valtiopaivaasia HE 98/2003

HE 98/2003 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain, työttömyysturvalain 14 luvun 3 §:n, työttömyyskassalain ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

21.11.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
944/2003
Päätös

Hyväksytty

2. Laki työttömyysturvalain 14 luvun 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.11.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
945/2003
Päätös

Hyväksytty

3. Laki työttömyyskassalain muuttamisesta

Vahvistettu

21.11.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
946/2003
Päätös

Hyväksytty

4. Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

21.11.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
947/2003
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta

2. Laki työttömyysturvalain 14 luvun 3 §:n muuttamisesta

3. Laki työttömyyskassalain muuttamisesta

4. Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

10.10.2003

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Järvinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.10.2003

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.10.2003 Päättynyt PTK 77/2003 12
Päätös

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Mietintö

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö
TyVM 5/2003 vp
Valmistunut

21.10.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

22.10.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 83/2003 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 23.10.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.10.2003 Päättynyt PTK 85/2003 4
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.11.2003 Päättynyt PTK 87/2003 42
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

11.11.2003