HE 98/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kasvinjalostajanoikeudesta sekä laeiksi siemenkauppalain ja rikoslain 49 luvun 2 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki kasvinjalostajanoikeudesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1279/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki siemenkauppalain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1280/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki rikoslain 49 luvun 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1281/2009
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kasvinjalostajanoikeudesta

2. Laki siemenkauppalain muuttamisesta

3. Laki rikoslain 49 luvun 2 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Maatalousneuvos Heinonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

12.06.2009

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.06.2009 Päättynyt PTK 68/2009
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

32

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 11/2009 vp
Valmistunut

01.12.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.12.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 117/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 3.12.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.12.2009 Päättynyt PTK 118/2009
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.12.2009 Päättynyt PTK 120/2009
Istuntopöytäkirjan sivu

22

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.12.2009

Vastaus
EV 236/2009 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin