Valtiopaivaasia HE 98/2013

HE 98/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eläinten lääkitsemisestä, lääkelain eräiden säännösten kumoamisesta ja rikoslain 44 luvun 5 §:n 2 momentin muuttamisesta

Päätökset

1. Laki eläinten lääkitsemisestä

Vahvistettu

16.05.2014

Voimaantulo

01.12.2014

Säädöskokoelma
387/2014
Päätös

Hyväksytty

2. Laki lääkelain eräiden säännösten kumoamisesta

Vahvistettu

16.05.2014

Voimaantulo

01.12.2014

Säädöskokoelma
388/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki rikoslain 44 luvun 5 §:n 2 momentin muuttamisesta

Vahvistettu

16.05.2014

Voimaantulo

01.12.2014

Säädöskokoelma
389/2014
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki eläinten lääkitsemisestä

2. Laki lääkelain eräiden säännösten kumoamisesta

3. Laki rikoslain 44 luvun 5 §:n 2 momentin muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

05.09.2013

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Eläinlääkintäneuvos Räsänen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.09.2013

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.09.2013 Päättynyt PTK 79/2013 10
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 3/2014 vp
Valmistunut

07.03.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa, että 1. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 2. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 1 § muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.03.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 22/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 12.3.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.03.2014 Päättynyt PTK 23/2014 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.03.2014 Päättynyt PTK 26/2014 6
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

31.03.2014

​​​​