HE 99/1999 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista ja laiksi arvo-osuustileistä annetun lain 5 a §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista

Vahvistettu

26.11.1999

Voimaantulo

11.12.1999

Säädöskokoelma
1084/1999
Päätös

Hyväksytty

2. Laki arvo-osuustileistä annetun lain 5 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.11.1999

Voimaantulo

11.12.1999

Säädöskokoelma
1085/1999
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista

2. Laki arvo-osuustileistä annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Könkkölä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.10.1999

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.10.1999 Päättynyt PTK 74/1999
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

15

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 10/1999 vp
Valmistunut

22.10.1999

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.10.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 81/1999 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle samana päivänä pidettävään toiseen istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
27.10.1999 Päättynyt PTK 82/1999
Päätös

Ensimmäinen käsittely julistettiin päättyneeksi.

Toinen käsittely.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.10.1999 Päättynyt PTK 84/1999
Istuntopöytäkirjan sivu

8

Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.11.1999 Päättynyt PTK 86/1999
Istuntopöytäkirjan sivu

10

Päätös

Eduskunta hyväksyi toisessa käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Valtiopäiväjärjestys 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

09.11.1999

Vastaus
EV 56/1999 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin