K 17/2010 vp

Kansallisen ihmiskaupparaportoijan kertomus 2010

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Kertomus päivätty

Pvm

09.06.2010

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

10.06.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 64/2010 vp

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.06.2010 Keskeytetty PTK 69/2010
24.06.2010 Päättynyt PTK 74/2010 95
Päätös

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava lausunto.

Istuntopöytäkirjan sivu

4

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Mietintö

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö
TyVM 13/2010 vp
Valmistunut

27.01.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdottaa eduskunnan hyväksyttäväksi kannanoton, että eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta, mutta eduskunta edellyttää valtioneuvoston ryhtyvän toimenpiteisiin: 1. ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmää koskevan erillislain valmistelemiseksi; 2. ihmiskauppaa ja paritusta koskevien rangaistussäännösten päällekkäisyyk sien poistamiseksi; 3. parituksen kohteena olevan henkilön oikeusaseman vahvistamiseksi myöntämällä hänelle asianomistaja-asema rikosprosessissa; 4. ihmiskaupan ja sen lähirikosten tutkintaan erikoistuneen valtakunnallisen erikoisyksikön perustamiseksi ja kyseisiin rikosnimikkeisiin erikoistuneiden avainsyyttäjien nimeämiseksi; 5. työlainsäädännön ja ulkomaisen työvoiman työsuhdevalvonnan kehittämiseksi siten, että työperäisen ihmiskaupan ehkäiseminen tehostuu; 6. ulkomaalaislain pikaiseksi muuttamiseksi siten, että oleskelulupia ei enää myönnetä työnantajakohtaisina; 7. Euroopan neuvoston ihmiskauppaa koskevan yleissopimuksen ratifioinnin saattamiseksi pikaisesti eduskunnan käsiteltäväksi; sekä 8. asianomaisten viranomaisten velvoittamiseksi antamaan vuoden 2011 loppuun mennessä vähemmistövaltuutetulle selvitys niistä toimenpiteistä, joihin ne ovat ryhtyneet ihmiskaupparaportoijan kertomuksessa esitettyjen toimenpidesuositusten toteuttamiseksi.

Lausunnot

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 21/2010 vp
Valmistunut

12.10.2010

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 16/2010 vp
Valmistunut

16.11.2010

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

28.01.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 146/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 1.2.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.02.2011 Päättynyt PTK 147/2010
Istuntopöytäkirjan sivu

21

Päätös

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta. Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

03.02.2011

Kirjelmä
EK 43/2010 vp