K 18/2014 vp

Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle toiminnastaan 2014 valtiopäiville

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Kertomus päivätty

Pvm

15.09.2014

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

16.09.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 81/2014 vp

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.09.2014 Poistettu PTK 81/2014
17.09.2014 Poistettu PTK 82/2014
18.09.2014 Poistettu PTK 83/2014
19.09.2014 Päättynyt PTK 84/2014
Päätös

Asia lähetettiin tarkastusvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

37

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Tarkastusvaliokunta

Mietintö

Tarkastusvaliokunnan mietintö
TrVM 9/2014 vp
Valmistunut

03.12.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella tarkastusvaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy kertomuksen johdosta seuraavan kannanoton: Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin lakien vaikutusar viointeja käsittelevän yksikön perustamiseksi ja ottaa huomioon edellä mietinnössä esitetyt kannanotot asiaa koskien.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.12.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 127/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 11.12.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.12.2014 Päättynyt PTK 128/2014
Istuntopöytäkirjan sivu

4

Päätös

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta. Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

15.12.2014

Kirjelmä
EK 46/2014 vp