Valtiopaivaasia K 19/2014

K 19/2014 vp

Kansallisen ihmiskaupparaportoijan kertomus 2014

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Kertomus päivätty

Pvm

10.09.2014

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

23.09.2014

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.10.2014 Keskeytetty PTK 92/2014 4
07.10.2014 Päättynyt PTK 93/2014 10
Päätös

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Mietintö

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö
TyVM 16/2014 vp
Valmistunut

25.02.2015

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdottaa eduskunnan hyväksyttäväksi kannanoton, että eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta, mutta eduskunta edellyttää valtioneuvoston ryhtyvän toimenpiteisiin: 1. pitkäjänteisen rahoituksen turvaamiseksi ihmiskaupan uhrien auttamiseen osallistuville kansalaisjärjestöille; 2. ihmiskauppakoordinaattorin toimintaa koskevan lainsäädännön valmistelemiseksi; 3. sen varmistamiseksi, että ihmiskaupan uhrit tulevat ohjatuiksi avun piiriin heti, kun esitutkintaviranomaisilla on perusteltu syy uskoa, että henkilö on ihmiskaupan uhri ja 4. sen turvaamiseksi, että yhdenvertaisuusvaltuutetulla on oikeus seurata oikeudenkäynnin suljettua käsittelyä myös niissä tilanteissa, kun valtuutettu ei toimi uhrin avustajana.

Lausunnot

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 27/2014 vp
Valmistunut

13.11.2014

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 21/2014 vp
Valmistunut

17.12.2014

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.03.2015

Istuntopöytäkirja
PTK 163/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 4.3.2015 pidettävään täysistuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.03.2015 Päättynyt PTK 164/2014 14
Päätös

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta. Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

06.03.2015

Kirjelmä
EK 53/2014 vp

​​​​