LA 43/2010 vp

Lakialoite: Laki rikoslain 8 luvun muuttamisesta

Päätökset

1. Laki rikoslain 8 luvun muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki rikoslain 8 luvun muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Tallqvist, Tarja /kd

Muita allekirjoittajia

11

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.09.2010 Päättynyt PTK 80/2010
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

5

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 43/2010 vp
Valmistunut

08.03.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun yleissopimuksen siltä osin kuin se kuuluu Suomen toimivaltaan, että 1. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 2., 4. ja 6. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, että 5. lakiehdotus hylätään ja että lakialoitteet LA 49/2007 vp, LA 17/2010 vp, LA 43/2010 vp, LA 49/2010 vp ja LA 57/2010 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.03.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 167/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 9.3.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.03.2011 Päättynyt PTK 168/2010
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.03.2011 Päättynyt PTK 171/2010
Istuntopöytäkirjan sivu

6

Päätös

Eduskunta hyväksyi yleissopimuksen. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät 1.-4. ja 6. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä hallituksen esitykseen sisältyvän 5. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 282/2010 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot