LA 52/2004 vp

Lakialoite: Laki rikoslain 20 luvun muuttamisesta

Päätökset

1. Laki rikoslain 20 luvun muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki rikoslain 20 luvun muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Räsänen, Päivi /kd

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.05.2004 Päättynyt PTK 61/2004
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

6

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 10/2006 vp
Valmistunut

13.06.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen New Yorkissa 15 päivänä marraskuuta 2000 tehdyt lisäpöytäkirjan ihmiskaupan, erityisesti naisten ja lasten kaupan ehkäisemisestä sekä lisäpöytäkirjan maitse, meritse ja ilmateitse tapahtuvan maahanmuuttajien salakuljetuksen kieltämisestä siltä osin kuin lisäpöytäkirjat kuuluvat Suomen toimivaltaan, että 3. ja 4. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, että lakialoitteet LA 22/2004 vp ja LA 52/2004 vp hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.06.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 71/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 15.06.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.06.2006 Keskeytetty PTK 72/2006
16.06.2006 Päättynyt PTK 73/2006 4-7
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.06.2006 Keskeytetty PTK 75/2006
21.06.2006 Päättynyt PTK 76/2006 1-3
Istuntopöytäkirjan sivu

2

Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 221/2005 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot